Regulamin

 

 1. Informacje ogólne

 

1) Właścicielem strony internetowej Bebis.pl (dalej „Sklep”) jest firma Bebis z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-218 Częstochowa, ul. Zofii Nałkowskiej 3/7.

2) Strona prowadzi sprzedaż wysyłkową zabawek i akcesoriów do domu za pośrednictwem sieci Internet.

3) Zabawki przeznaczone dla dzieci od 2 lat i użytkowane pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na występowanie małych elementów.

4) Proszę pamiętać, że zakupują Państwo produkty drewniane, które mogą zawierać sęki, zaciemnienia wynikające z koloru drewna, nierówności czy też wgłębienia wynikające ze struktury drewna.

 

 

 1. Dane kontaktowe

adres e-mail : biuro-bebis@wp.pl

 

III. Składanie i realizacja zamówień

 

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na produkty marki Bebis można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.bebis.pl

3) Nasze produkty są sygnowane naszym logiem.

4) Złożenie zamówienia na stronie internetowym Bebis.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy Bebis Żaneta Prędkowska a Zamawiającym.

5) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00   - 16:00.

6) Zamawiający wskazuje na:

 1. a) Zamawiany towar
 2. b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
 3. c) Sposób dostawy
 4. d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 15 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności. Aktualne koszty dostawy:

- kurier DPD (małe i średnie gabaryty) - 19zł.

- kurier DPD (duże gabaryty - koniki na biegunach) - 25zł.

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych.

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

11) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12) W przypadku niedostępności zamówionego  produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w  magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej.

13) Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 12) powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym  ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.

15) Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

 

 1. Formy płatności

 

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania – wg własnego wyboru - z następujących form płatności:

 1. a) PRZELEW BANKOWY – na rachunek:

Bebis ul. Zofii Nałkowskiej 3/7, 42-218 Częstochowa

52 1140 2004 0000 3202 7908 1424 (mBank).

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za  zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

 

 1. Reklamacje

 

1) Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, przy uszkodzeniu towaru prosimy spisać protokół szkody (jest to dowód na ubieganie się o reklamację).

2) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w Biurze Obsługi Klienta.

3) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

4) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

Bebis Żaneta Prędkowska, ul. Zofii Nałkowskiej 3/7, 42-200 Częstochowa

5) Będą Państwo musieli ponieść koszty zapakowania reklamowanego towaru.

6) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

7) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

8) Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

9) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

10) Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  -  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2) Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. wózków z dekorami, imieniem oraz wszelkich indywidualnych zamówień).

 

3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas AniAni o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Dział Zwrotów Bebis, ul. Zofii Nałkowskiej 3/7, 42-200 Częstochowa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@bebis.pl)

3) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Bebis- Dział Zwrotów Bebis, ul. Zofii Nałkowskiej 3/7, 42-200 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

4) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20  zł.

5) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6) Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

 1. a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
 8. h) umowy, w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8)  Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

 

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Bebis Żaneta Prędkowska siedzibą w Częstochowie, adres: 42-218, ul. Zofii Nałkowskiej 3/7

2)Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

3) Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

5) Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

6) Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

 1. a) adres pocztowy - niezbędny do wystawwienia dowodu zakupu;
 2. b) miejsce wydania rzeczy - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. c) e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. d) numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

7) Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@bebis.pl

8) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce: In Post sp. z o.o. z w Krakowie, przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000255841, Spółce „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020446, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, Spółką General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w  Głuchowo, ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000005009, UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-122 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036680 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

9) Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

 

 1. Zmiany Regulaminu

 

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

- zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

- zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.bebis.pl

oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.

3) Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym  zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

5) Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa  pkt III 3) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.bebis.pl

z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4) Postanowienia działu V nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

© Bebis Handmade 2016-2021